BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

Stations(omgevingen) in vergelijkend perspectief: De StationsRadar tool.

by Freke Caset
Universiteit Gent

De StationsRadar tool (http://stationsradar.ugent.be) werd ontwikkeld in het kader van recent afgerond doctoraatsonderzoek (december 2019) aan Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek). Dit onderzoek, uitgevoerd door Freke Caset en getiteld ‘Planning for Nodes, Places, and People: A Strategic Railway Station Development Tool for Flanders’ werd bij deze applicatie in bijlage toegevoegd.

StationsRadar visualiseert op interactieve, innovatieve en geografische wijze verschillende datasets die verzameld werden voor alle Vlaamse en Brusselse stations(omgevingen). Centraal staan de ‘radardiagrammen’ die stationsprofielen weergeven voor selecties van stations die door de gebruiker worden gedefinieerd. De redenering die aan de basis ligt van deze diagrammen boogt op een lange traditie van ‘knoop-plaatsmodellen’: een methodiek die tot op vandaag met name in de Nederlandse context werd toegepast. Binnen deze benadering wordt de bereikbaarheid van een stationsomgeving niet enkel bekeken vanuit een transporttechnische hoek (de knoopwaarde), maar wordt ook de ruimtelijke context waarbinnen het station functioneert (de plaatswaarde) uitdrukkelijk meegenomen. Naast aspecten van ‘knoop’ en ‘plaats’ werden in dit onderzoek ook kenmerken van de stationsgebruikers opgenomen. Dankzij data die door NMBS werd aangeleverd geeft StationsRadar ook een robuust beeld van het invloedsgebied van een station, het profiel van de gebruikers en de gebruiksintensiteit.

Een dergelijk knoop-plaats denkkader is dus met name inzetbaar in een planningscontext waar de domeinen mobiliteit en ruimte geïntegreerd worden aangepakt. Om die reden besloten we om de bruikbaarheid van StationsRadar te valideren binnen een dergelijke (beoogde) geïntegreerde planningscontext: de vervoerregio’s. Treinstations behoren tegelijk tot de belangrijkste mobipunten én knooppunten binnen deze regionale afbakeningen en vormden zodoende de focus van drie workshops die in de vervoerregio’s Gent, Aalst en Leuven werden opgezet. We peilden naar de bruikbaarheid van StationsRadar in de planningscontext van de vervoerregio’s en ontwikkelden zodoende de StationsRadar tool verder tot een mature, open en schaalbare webtool.