BeGeo 2020

27 oktober 2020

VirtualEvent

OBJECTTYPENBIBLIOTHEEK VAN AWV (OTL)

by Natasha Blommaert
Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Overheid

Het belang van geïntegreerd en digitaal samenwerken in de bouwsector groeit. Als wegbeheerder wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hierin richtinggevend zijn voor de sector. AWV wil BIM (Building Information Model/Modelling/Management) toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar projecten en wil als infrastructuurbeheerder ook inzetten op de voordelen van BIM tijdens beheer, onderhoud en exploitatie. Om informatie op een gestandaardiseerde manier te kunnen uitwisselen tijdens die hele life cycle, heeft AWV een ObjectTypenBibliotheek (OTL) opgesteld.

De OTL is een ObjectTypenBibliotheek van alle infrastructuurobjecten, zoals beschreven in de verschillende standaardbestekken. Elk objecttype heeft daarin een eenduidige definitie, een aantal vastgelegde eigenschappen en mogelijke relaties met andere objecttypes. Het doel van de OTL is het in kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de informatiebehoefte met betrekking tot assets aan de hand van een semantisch model dat als open standaard via OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) beschikbaar wordt gesteld.

DOOR DE OBJECTEN TE STANDAARDISEREN REALISEREN WE VOLGENDE DOELSTELLINGEN:
  • Data kan vlot uitgewisseld en hergebruikt worden door alle belanghebbenden;
  • AWV geeft hiermee de nodige richting aan de sector zodat de verwachtingen rond informatieoverdracht duidelijk zijn voor alle projectpartners. Hierdoor worden de gevraagde inspanning van projectpartners en de noden van de Vlaamse Overheid op elkaar afgestemd. Niet alleen binnen de studie of uitvoering van een project, maar ook voor het latere beheer en onderhoud.

Het BIM@AWV programma, waar de ontwikkeling van de OTL deel van uitmaakt, zet zo in op het verzamelen en beheren van correcte asset informatie. We beogen daarmee een efficiënter life cycle asset management, het voeden van onze veelal GIS-gebaseerde toepassingen met uniforme data en het beter kunnen beantwoorden van vragen van stakeholders naar actuele asset informatie. Belangrijk hierbij is dat de OTL doorheen dit hele verhaal de rode draad en eveneens de (data-)standaard vormt.